มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. จัดฝึกทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขั้นสูงให้นักเรียน
News Date09 กันยายน 2565
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้จัดโครงการ “การฝึกทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง” มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 จำนวน 80 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมโครงการจำนวน 132 คน และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ให้การต้อนรับและดูแลการจัดโครงการ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง และกระตุ้นให้นักเรียนได้นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปในการแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง ภายในโครงการได้แบ่งกิจกรรมฐานเรียนรู้ดังนี้
 
  1. กิจกรรมย่อยสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งออกเป็น 3 ฐานเรียนรู้ได้แก่
-ฐานเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการสกัด DNA จากผลผลิตทางการเกษตร” วิทยากรโดย ดร.พัชรี ปราศจาก และ ผศ.ดร.วิเชียร ศรีวิชัย
-ฐานเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง “การแยกสารด้วยวิธีการกรองสุญญากาศ และการทำให้เข้มข้นด้วยวิธีการต้มระเหย ภายใต้สภาวะสุญญากาศ” วิทยากรโดย  อาจารย์มีชัย ลัดดี และ คุณณัฎฐาพร เทียนดำ
-ฐานเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง “การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH” วิทยากรโดย ผศ.ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา และ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย

2) กิจกรรมย่อยสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งออกเป็น 3 ฐานเรียนรู้ได้แก่
-ฐานเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการสกัด DNA จากผลผลิตทางการเกษตร” วิทยากรโดย ดร.พัชรี ปราศจาก และ ผศ.ดร.วิเชียร ศรีวิชัย
-ฐานเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง“การไทเทรตวิตามินซีในน้ำผลไม้”  วิทยากรโดย  ผศ.ดร.ภัควัฒน์ เดชชีวะ และ อาจารย์พัชรี คุณจันทร์สมบัติ) และฐานเรียนรู้ที่3 เรื่อง “มหัศจรรย์เม็ดเยลลี่สร้างภูมิ (Amazing Jelly Beads)” วิทยากรโดย ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย และ ผศ.ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์ โครงการดังกล่าวจะทำให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเกิดทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ชั้นสูงแล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์คณะอุตสาหกรรมเกษตรให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไปได้อีกด้วย
 
ณัฏฐาพร-ข่าว