มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี เป็นพี่เลี้ยงให้วิสาหกิจชุมชน
News Date04 กุมภาพันธ์ 2564
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยผศ.ดร. เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา  ดร. เปรมศักดิ์ พวงพลอย  ดร.โกศล น่วมบาง  อาจารย์มีชัย ลัดดี อาจารย์สุกัญญา วงวาท และอาจารย์ดารัตน์ เดชอำไพ  ร่วมมือกับนายจีรศักดิ์ เตียวตระกูล นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ให้คำปรึกษาแก่วิสาหกิจชุมชนอินทรีย์ดงบัง จังหวัดปราจีนบุรีเกี่ยวกับกระบวนการผลิตมะนาวดอง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทำเป็นยาสมุนไพร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยให้คำปรึกษา แนะนำถึงวิธีการปรับปรุง เพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตให้รวดเร็วและง่ายขึ้น  รวมถึงการบริหารจัดการของเสียให้เกิดประโยชน์  ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มาจากมะนาวให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อใช้เป็นต้นแบบและแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงการนำไปต่อยอดเป็นธุรกิจในเชิงพาณิชย์และเป็นอาชีพที่สามารถเสริมสร้างรายได้  สร้างความมั่นคงให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่อไป
 
ณัฏฐาพร ข่าว-ภาพ
ขวัญฤทัย อัพโหลดข่าว