มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ลงนามกับสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย
News Date21 กันยายน 2563
ผศ.ดร.ปิยะรัชช์     กุลเมธี    คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี พร้อมด้วยอาจารย์มีชัย  ลัดดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา   อาจารย์ ดร.พนิดา  เรณูมาลย์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ผศ.ดร. ณัฐธยาน์ ชูสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร ลงนามความร่วมมือกับนายเชษฐา   สุขประเสริฐ   ประธานสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย ดร.อนุรักษ์   เรืองรอบ   นายกสมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทย   นายสรวิศ  น้ำค้าง เลขาธิการสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย  และนายนัธทวัฒน์   เชาว์ธนทรัพย์  เลขาธิการสมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานวิชาการ  การเรียนการสอน และการวิจัย  เกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม รวมถึงมีความปลอดภัย โดยทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ อิมเพค เมืองทองธานี
ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ