มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี สอนผ่านสะเต็มศึกษา ให้นักเรียนคิดสร้างสรรค์และทำงานเป็นทีม
News Date22 กันยายน 2563
        คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้จัด โครงการจุดประกายความคิดสู่การเป็นนักนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตรในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบสะเต็มศึกษา (Go2Al@KMUTNB by STEM Ed.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้เกิดความตระหนักและสนใจในองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตร โดยเน้นที่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอาหาร การจัดการอาหาร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและเครื่องสำอางจากพืชสมุนไพร ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) อาทิ เช่น การทำน้ำผลไม้พร้อมดื่มแบบพาสเจอร์ไรซ์ การทำน้ำผลไม้พร้อมดื่มผสมเม็ดบีด การทำลูกบอลโภชนาการ การทำลิปบาล์มจากสารสกัดพืชสมุนไพร และการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างง่าย เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นอกจากจะทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านอุตสาหกรรมเกษตรด้วยระบบสะเต็มศึกษาแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการคิดแบบสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม และการรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอีกด้วย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้วางแผนจัดกิจกรรมอย่างเนื่องให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของวิทยาเขตปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาทางคณะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 250 คน จากโรงเรียนต่าง ๆ  อาทิเช่น  โรงเรียนในเขตจังหวัดปราจีนบุรี  ได้แก่  โรงเรียนมารีวิทยา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง  โรงเรียนศรีมหาโพธิ  และโรงเรียนในเขตจังหวัดนครนายก ได้แก่  โรงเรียนองครักษ์ เป็นต้น ทั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะได้รับใบประกาศนียบัตร  และสิทธิพิเศษในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรผ่านโควตาสะเต็มศึกษา ซึ่งได้เปิดรับสมัครแล้วผ่าน TCAS รอบ1 ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน ถึง 14ธันวาคม 2563 
        สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อและสอบถามได้โดยตรงที่  อาจารย์ มีชัย ลัดดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร โทรศัพท์ 037-217300 ต่อ 7920 และ 7942 Facebook : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี และ Line: Go2AI@KMUTNB

อ.มีชัย ข่าว-ภาพ