มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ยังแฮปปี้ จำกัด ต่อยอดเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้สูงอายุ
News Date23 มกราคม 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนันฑา สดสี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะผู้บริหารบริษัท ยังแฮปปี้ จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการกิจกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาและวิจัยทางการศึกษาและร่วมกันจัดทำโครงการตามความร่วมมือทางวิชาการที่จะก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นในอนาคต ตามกรอบระยะเวลาดำเนินการตามการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ โดยบริษัท ยังแฮปปี้ จำกัด เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่เชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการกิจกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้สูงอายุ ที่มุ่งส่งเสริมพลัง (Empowerment) เรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และการมีส่วนร่วมทางสังคม (Social Participation) เพื่อให้ผู้สูงอายุยังคงมีความความสนุกสนาน ร่าเริง และรู้จักคุณค่าในตนเอง สามารถพึ่งพาตัวเองได้ในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยมีคณะผู้บริหารของทั้งสององค์กรร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชินี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566
พัทธนันท์/ข่าว
นันฐิกา/ข้อมูล