มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ครุศาสตร์ มจพ. ปั้นครูผู้สอน/ครูฝึกสอนสายอาชีวศึกษา สปป. ลาว
News Date20 ธันวาคม 2561
รศ.ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยว่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะให้ครูผู้สอน/ครูฝึกสายอาชีวศึกษาของ สปป.ลาว  จำนวน 15 หลักสูตร ในระยะเวลา 2 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2561 จำนวนรวมประมาณ 175 คน   สื่บเนื่องจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  มีแผนงานการจัดฝึกอบรมให้กับครูผู้สอน/ครูฝึกสายอาชีวศึกษาของ สปป.ลาว  โดยคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาต่างๆ  ดังนี้ 1. โรงเรียนเทคนิควิชาชีพสะหวันนะเขต  2. โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้ว  3. วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงคำม่วน 4. วิทยาลัยเทคนิคปากป่าสัก 5. วิทยาลัยเทคนิคลาว – เยอรมัน 6. วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพมิตรภาพเวียงจันทร์-ฮานอย  7. วิทยาลัยเทคนิคสรรพวิชา และ 8. วิทยาลัยเทคนิคแขวงเวียงจันทร์  ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่ออบรมครูอาชีวศึกษา สปป.ลาว ให้มีความสามารถทางวิชาเฉพาะสาขา และเทคนิควิธีการสอนวิชาเฉพาะที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ไปใช้ในการพัฒนาการสอนในสถานศึกษาต้นสังกัดของผู้เข้าฝึกอบรมได้  ทำให้การเรียนการสอนของอาชีวศึกษา สปป. ลาว มีคุณภาพพัฒนาขึ้นตามเป้าประสงค์ของประเทศ
รศ.ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหารคุณภาพและวิจัย  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มจพ. กล่าวเสริมว่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานที่จัดฝึกอบรมด้านการพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้กับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  กรมความร่วมมือระหว่างประเทศจึงมอบหมายให้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดการฝึกอบรมในโครงการดังกล่าวข้างต้น  โดยในปี พ.ศ. 2561 ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม รวม 6 หลักสูตร ซึ่งแบ่งการจัดฝึกอบรมเป็น  2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1  การฝึกอบรมการสอนวิชาชีพและการฝึกวิชาชีพเฉพาะสาขา ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ระยะที่ 2  การนิเทศการสอนและประเมินผลการฝึกอบรม  ระหว่างวันที่  4 กุมภาพันธ์ 2562 – 29 มีนาคม  2562  ณ วิทยาลัยต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม สปป. ลาว  ซึ่งในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน  51 คน
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 3301, 3302 หรือเว็บไซต์ www.fte.kmutnb.ac.th/
 
ขวัญฤทัย ข่าว/ภาพ