มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
งดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5
News Date30 มกราคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ให้งดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5

 
                  ตามที่ได้เกิดสภาพอากาศที่มีฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานปกคลุมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า         พระนครเหนือ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย  จึงเห็นควรให้ดำเนินการดังนี้
         1. ให้งดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น สำหรับนักศึกษา มจพ. กรุงเทพมหานคร และนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน ส่วนนักศึกษา มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี และ มจพ.วิทยาเขตระยอง       ให้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ
         2. สำหรับการทำกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนการสอน ให้หัวหน้าส่วนงานหรือ รองอธิการบดี   ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีพิจารณาตามความเหมาะสม
         3. สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบ ให้รายงานหัวหน้าส่วนงานพิจารณา วินิจฉัยให้ลาหยุดได้โดยไม่ถือเป็นการขาดงานและไม่นับเป็นวันลา

          ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562