มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ช่อง 7 บันทึกเทปรายการถามตอบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
News Date30 พฤศจิกายน 2561
วันนี้เวลา 10.00-12.00 น. ทีมงานข่าวช่อง 7 ให้เกียรติมาบันทึกเทปโทรทัศน์ที่ มจพ. ในประเด็นพูดคุยสัมภาษณ์นักศึกษา "เป็นรายการถามตอบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง " ที่ประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งเร็วๆ นี้ผู้ร่วมให้สัมภาษณ์ได้แก่ 1.นางสาว ปภาวรินท์ ทับทิมพลาย  จากคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 2. นายจักรภัทธ จอมพันธ์ 3.นายพิพัฒน์พณ ศรีสุวรรณ 4.นางสาวณัฐชยา สีดาจันทร์ จากคณะครุศาสตร์อุตสหากรรม และ4. นายศุภณัฐ  เดชะเทศ  จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นนายกสโมสร ของวิศวะฯ ด้วย
          ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ อจ.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม/ผศ.ดร.ปิโยรส  พรหมดิเรก รองคณบดี ฝ่ายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์  /ดร.สมใจ มะหมีนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้ความอนุเคราะห์จัดหาน้องนักศึกษา  ขอบคุณเป็นอย่างสูง
          สามารถติดตามการออกอากาศได้ที่ สถานีทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ในรายการถามตอบเกี่ยวกับการเลือกตั้งในรายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 วันเสาร์ที่  1 ธันวาคม  2561 เวลา 16.00 น.

ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ