มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดแบบกู้ชีพมรดกสถาปัตยกรรม Heritage in Danger
News Date16 พฤศจิกายน 2564
นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการประกวดแบบกู้ชีพมรดกสถาปัตยกรรม Heritage in Danger มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดจำนวน 30 ผลงานจากมหาวิทยาลัยทั่วประทศ จัดโดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีรางวัลที่ได้รับดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน ตลาดขวัญ นนทบุรี
นางสาว กัลยารัตน์ ศรีษะพรม        นางสาว พิชญา เศรษฐพิมยากุล
นางสาว ธมนวรรณ เฉิดโฉม           นาย ชัชพงศ์ สรรศรี     นาย อิทธิกร ประเสริฐสังข์
โดยมีอาจารย์ ภูริน หล้าเตจา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
รางวัลรองชนะเลิศ ชื่อผลงาน อาคารที่ทำการกรมสรรพากร ถนนสี่พระยา
นาย ธนะพล อัศวะไพโรจน์        นาย พงศ์วิษณุ์ สุวรรณมณี
นางสาว สิริวรรณ สระทองล้อม    โดยมีอาจารย์ ภูริน หล้าเตจา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการประกวดแบบกู้ชีพมรดกสถาปัตยกรรม Heritage in Danger มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในหมู่นักศึกษาด้านสถาปัตยกรรม ในการเฟ้นหามรดกสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าในท้องถิ่นของตน ที่กำลังประสบปัญหาเสื่อมโทรมหรือถูกทำลายจากการขาดการบำรุงรักษา ซึ่งสมควรที่จะได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อดำรงไว้ซึ่งมรดกวัฒนธรรมอันมีคุณค่าของชาติต่อไปในอนาคต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาที่สามารถสร้างชื่อเสียงและผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ในการประกวดการออกแบบครั้งนี้
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม https://virtualexpo.asa.or.th/content/page7?fbclid=IwAR2fUePXNWVowHPh6xh1MHNjQQUBBgsYcwu5LS0yoNrOjF2TYgGdpchKrRY
พัทธนันท์/ข่าว