มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. คว้า 6 รางวัลรับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน IDT 2018
News Date27 พฤศจิกายน 2561
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2561 (INNOVATION FOR DEFENCE TECHNOLOGY CONTEST 2018 : IDT 2018) ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยในงานแบ่งการนำเสนอผลงานออกเป็น 2 ส่วน คือ การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) และการนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) โดยมีนักศึกษา MIS สามารถคว้ารางวัลมาได้ 6 รางวัล ดังนี้
รางวัลการนำเสนอแบบโปสเตอร์
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ชื่อผลงาน “ระบบทะเบียนประวัติบุคคล เพื่อตรวจสอบกรณีศัลยกรรมใบหน้า” เจ้าของผลงานประกอบด้วย นายจินวัตร บำรุงผล, นางสาวทิพยรัตน์ เลิศรัตนศาสตร์ และนางสาวภัทรพักตร์ นพนาคีพงษ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ชื่อผลงาน “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Block Chain สำหรับ E-Passport” เจ้าของผลงานประกอบด้วย นายประพันธ์ ถนัดวาณิชย์กุล, นายศุภชัข ชุ่มเสนา และนายอิทธิ อภิสิทธิ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ชื่อผลงาน “การพยากรณ์เส้นทางการวางระเบิดใน 3 จังหวัดชายแดนใต้” เจ้าของผลงานประกอบด้วย นางสาวกนกรัชต์ สัยเสือ, นางสาวฉัตรแก้ว พ่วงพูล และนางสาวจันทร์จิรา สุทธิประภา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภทการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ชื่อผลงาน “ระบบวิเคราะห์ภาพวิดีโอเพื่อตรวจหาเหตุการณ์น่าสงสัยด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก” เจ้าของผลงานประกอบด้วย นายอาทิตย์ ดาบลาอำ, นางสาวปวีณา เลาหรัตน์ และนายสุพจน์ ธรรมาจารย์จรัส
รางวัลการนำเสนอแบบปากเปล่า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า ชื่อผลงาน “การนับจำนวนเม็ดยาบ้าด้วยการประมวลผลภาพ” เจ้าของผลงานประกอบด้วย นายปรีชา ก้นหล้า, นายอนวัช ทินเลย, และนายพงศ์เดช โอวาสิทธิ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภทการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า ชื่อผลงาน “ระบบรู้จำใบหน้าบุคคลที่ต้องสงสัยที่ปกปิดใบหน้า” เจ้าของผลงานประกอบด้วย นายจิระ ทิวถาวรวงศ์, นายธนู ทองแย้ม และนางสาววิภาดา พิมพาแสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้ได้รับรางวัลและเป็นที่ประจักษ์สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในเวทีระดับชาติ ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจะได้รับเงินรางวัลและโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
พัทธนันท์/ข่าว
อ.นวพร/ข้อมูล