มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
นักศึกษา วทอ. มจพ. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพายุปาบึก จังหวัดนครศรีธรรมราช
News Date07 มกราคม 2562
รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย อาจารย์วิโรจน์ องอาจ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. ได้รับการประสานงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือฟื้นฟู ซ่อมแซม สภาพบ้านเรือนของประชาชน บริเวณริมชายฝั่งทะเล ซึ่งได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก โดยมีนักศึกษาจำนวน จำนวน 15 คน จากภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า และภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเข้าช่วยเหลือเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าและซ่อมแซ่มอาคารบ้านเรือนเบื้องต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนการเดินทางจาก บริษัทศรีสุเทพทัวร์ ในการไปจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนี้มีอาจารย์วิโรจน์ องอาจ เป็นผู้ดูแลนักศึกษาในการลงพี้นที่ดังกล่าว กิจกรรมในครั้งนี้จะเห็นได้ว่า มจพ. ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ฝึกฝนให้นักศึกษารู้จักเป็นผู้ให้และเข้าใจในการเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติซึ่งเป็นเหตุที่เกิดขึ้นจริง และมุ่งสร้างจิตสำนึกให้กับนักศึกษาของ มจพ. เพื่อตอบแทนสังคมช่วยเหลือประชาชนในทุกๆ ด้านเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ออกเดินทาง ณ สถานีขนส่งสายใต้ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562
พัทธนันท์/ข่าว
อ.สุพิชชา/ข้อมูล