มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง คว้า 2 รางวัลจากการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13
News Date24 มกราคม 2566
ตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลางเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 (The 13th PULINET National Conference - PULINET 2023) “ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่” (Foresight in Reinventing Libraries in a VUCA World : The Next Move) จัดโดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566
ภายในงานประกอบด้วยข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคจาก 17 สถาบัน 20 ห้องสมุด แต่ละแห่งได้นำผลงานวิชาการ นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ในงานห้องสมุด ซึ่งสำนักหอสมุดกลางได้ส่งบุคลากรนำเสนอผลงานประเภทบรรยาย ทั้งหมด 2 ผลงาน และเป็นที่น่ายินดียิ่งว่า จากผลงานทั้งสิ้น 109 ผลงาน ทั้งผลงานที่นำเสนอประเภทบบรรยาย และประเภทโปสเตอร์ ปรากฏว่า ผลงานของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับรางวัลจำนวน 2 รางวัล ได้แก่
-รางวัลระดับดีเด่น กลุ่มการบริการสารสนเทศ (Information services : IS) ประเภทบรรยาย เรื่อง ระบบนำทางที่อยู่หนังสือแบบเสมือนจริง Navigator Book Shelf โดย คุณคุณากร สุทธิกุล และคุณจีระพล คุ่มเคี่ยม
 
-รางวัลระดับชมเชย กลุ่มการบริการสารสนเทศ (Information services : IS) ประเภทบรรยาย เรื่อง การพัฒนาระบบ Smart Room ภายใต้แนวคิด Staffless โดย คุณยุทธชัย สมมุติ และคุณจีระพล คุ่มเคี่ยม
 
โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) เป็นผู้มอบรางวัล
การเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 นี้นอกจากตัวแทนบุคลากรได้รับรางวัลจนนำมาซึ่งชื่อเสียงและความภาคภูมิใจแก่บุคลากรสำนักหอสมุดกลางแล้วยังได้เปิดโลกทัศน์รับความรู้จากทั้งการถ่ายทอดผลงานของผู้ร่วมส่งผลงานประเภทบรรยาย และโปสเตอร์ในสายบรรณารักษศาสตร์อย่างกว้างขวาง ถือเป็นแรงบันดาลใจที่ดีในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ในงานห้องสมุดให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการต่อไป

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์สำนักหอสมุดกลาง มจพ.