มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มจพ. จัดโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
News Date26 มิถุนายน 2563
รศ.ดร. กฤษณ์ อ่างแก้ว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ผศ.ดร. สุนันฑา สดสี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มจพ. เป็นประธานร่วมในโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้บุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงานได้ร่วมในกิจกรรมที่ช่วยสังคมและร่วมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม โดยการมอบถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร และเดินทางไปถวายเทียนพรรษา เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์และวัดโสธรวราราม อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา หลังจากนั้นร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ด้วยการทำความสะอาดห้องน้ำและกวาดลานวัด ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารและบุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563
พัทธนันท์/ข่าว
ทยาภรณ์/ภาพ