มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. มอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560
News Date10 มกราคม 2562
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ในปีการศึกษา 2560 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มจพ. เพื่อคัดเลือกจากผลงานวิทยานิพนธ์ของ นักศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้ทำการสอบและส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งภาควิชาต่าง ๆ ได้ส่งวิทยานิพนธ์เข้าร่วมในการคัดเลือกวิทยานิพนธ์สาขาวิชาละ 1 เรื่อง จำนวน 27 เรื่อง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยมีผลการพิจารณาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้
กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล 6 เรื่อง
กลุ่มที่ 2
วิศวกรรมศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
ได้รับรางวัล 3 เรื่อง

กลุ่มที่ 3

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการศึกษา

ได้รับรางวัล

3

เรื่อง

มหาวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกๆท่าน เพื่อเป็นเกียรติและเป็นการประกาศคุณูปการแก่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นในครั้งนี้            มีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ห้องรับรอง อาคารนวมินทรราชินี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562
พัทธนันท์/ข่าว
ตรินัยน์/ข้อมูล-ภาพ