มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประกาศ มจพ. ลดค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/ 2564
News Date29 กรกฎาคม 2564
ประกาศ มจพ. ลดค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/ 2564 โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและผู้ปกครองในสถานการณ์ COVID-19 ตามแนวนโยบายของรัฐบาล