มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ประกาศ มจพ. โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรเพื่อสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวันสอบคัดเลือก
News Date01 เมษายน 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 7 – 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยมีสนามสอบทั้งหมด 5 แห่ง ดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  2. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 3. โรงเรียนสตรีนนทบุรี
4. โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 5. วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอประชาสัมพันธ์เพื่อโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวันสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 จึงขอประกาศมาตรการให้ทราบดังนี้
1. ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบเดินทางมาถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายที่บริเวณทางเข้าออกของสนามสอบ
2. ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
3. ผู้เข้าสอบต้องได้รับการตรวจดวัดอุณหภูมิร่างกายและติดสติ๊กเกอร์จากสนามสอบก่อนเข้าห้องสอบ
4. ในวันสอบอนุญาตให้ รับ-ส่ง ผู้เข้าสอบที่หน้าสนามสอบเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าสนามสอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จึงขอความร่วมมือประกาศให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามมาตรการของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
พัทธนันท์/ข่าว