มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ประกาศ มจพ. เกี่ยวกับการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19)
News Date10 มีนาคม 2563

ประกาศ มจพ. เกี่ยวกับการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19)
 

เนื่องจากมีนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจมีการสัมผัสไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลการตรวจยืนยัน มจพ. จึงจำเป็นต้องเลื่อนการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2562 ออกไป


รวมถึงจัดให้มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ ในทุกพื้นที่
 

เพื่อเป็นมาตรการเฝ้าระวังที่เข้มงวดและคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของนักศีกษา บุคลากร และผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย