มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ประกาศ มจพ.เรื่อง การปิดทำการ มจพ. เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 3
News Date30 เมษายน 2563
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ออกประกาศ เรื่อง การปิดทำการเป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563 เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูงนั้น เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่อยู่ในสถานการณ์ปกติ
อาศัยประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรื่อง การปิดทำการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 3 ขยายเวลาถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
พัทธนันท์/ข่าว
อัมพร/ข้อูล