มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประกาศ มจพ. เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 7
News Date11 มีนาคม 2565
ประกาศ มจพ. เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 7