มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากร ฉบับที่ 2
News Date04 มิถุนายน 2563
ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากร ในช่วงการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการร์ฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ฉบับที่ 2