มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ประกาศ เลื่อนสอบปลายภาค 2/2563 ระดับ ปวช.
News Date07 เมษายน 2564
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประกาศ เลื่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 นักศึกษาในระดับ ปวช.
จากเดิมวันที่ 7-8 เมษายน 2564 เลื่อนไปเป็นวันที่ 20-21 เมษายน 2564
โดยยึดสถานที่สอบและเวลาสอบเดิม จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน และขอให้นักศึกษาเตรียมตัวให้พร้อมกับการเข้าสอบในวันเวลาที่ได้แจังไว้