มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประกาศ แจ้งปรับปรุงข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2564 (รอบ 11 เดือน)
News Date13 มีนาคม 2566
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดสำรวจระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต โดยสามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2564 (รอบ 11 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2566 โดยสามารถเข้าสู่ระบบปรับปรุงข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2564 ได้ที่ลิงก์ http://ceremony.kmutnb.ac.th/ และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1655
พัทธนันท์/ข่าว
ณัฏฐนันท์/ข้อมูล