มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ร่วมงานประชุม Learning Express Conference 2018
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ร่วมงานประชุม Learning Express Conference 2018

News Date07 ธันวาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้าร่วมงานประชุม Learning Express Conference 2018 เพื่อหารือและสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมอบรมนักศึกษาในการสร้างนวัตกรรมเชิงสังคมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ Learning Express (Lex) โดยเริ่มต้นเมื่อปี 2013 เป็นความริเริ่มของ Singapore Polytechnic สร้างโครงการความร่วมมือระดับอาเซียน ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 29 แห่ง จาก 8 ประเทศ เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาและมุ่งสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาผ่านการทำกิจกรรมสร้างนวัตกรรมทางสังคมร่วมกัน และในปีการศึกษาที่ 1/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จะจัดกิจกรรมนี้เป็นปีที่ 2 โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ณ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 3–5 ธันวาคม 2561
   พัทธนันท์/ข่าว
   วิลัยพร/ข้อมูล
 
เว็บไซต์เดิม