มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ร่วมงานประชุม Learning Express Conference 2018
News Date07 ธันวาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้าร่วมงานประชุม Learning Express Conference 2018 เพื่อหารือและสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมอบรมนักศึกษาในการสร้างนวัตกรรมเชิงสังคมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ Learning Express (Lex) โดยเริ่มต้นเมื่อปี 2013 เป็นความริเริ่มของ Singapore Polytechnic สร้างโครงการความร่วมมือระดับอาเซียน ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 29 แห่ง จาก 8 ประเทศ เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาและมุ่งสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาผ่านการทำกิจกรรมสร้างนวัตกรรมทางสังคมร่วมกัน และในปีการศึกษาที่ 1/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จะจัดกิจกรรมนี้เป็นปีที่ 2 โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ณ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 3–5 ธันวาคม 2561
   พัทธนันท์/ข่าว
   วิลัยพร/ข้อมูล
 
เว็บไซต์เดิม