มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ผู้บริหาร กองกลาง มจพ. มอบนโยบาย “Green” สู่การปฏิบัติ
News Date29 พฤษภาคม 2562
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 215 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มจพ. มอบนโยบาย “Green” สู่การปฏิบัติแก่บุคลากร โดยอาจารย์ ดร. รักนรินทร์ แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วยนางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล  ผู้อำนวยการกองกลางได้มอบนโยบายการพัฒนากองกลางสู่สำนักงานสีเขียว และประกาศนโยบายเป็นกองกลาง บรรยากาศภายในงานได้มอบปิ่นโต สีสันสดใส เพื่อให้ทุกคนสามารถเริ่มคิดเริ่มทำจากสิ่งใกล้ๆ ตัวเรา สืบเนื่องจากการดำเนินการโครงการ
Green living “ชีวิตสีเขียว” ที่กองกลาง ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายกองกลาง และยังเป็นการปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์กองกลาง สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ของมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน
 
ขวัญฤทัย ข่าว –สมเกษ ถ่ายภาพ