มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
พิธีส่งมอบหุ่นยนต์ IRAPs SHaRE-aGIVeR หรือ “หุ่นยนต์แบ่งปัน” ให้แก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์
News Date19 มิถุนายน 2563
ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย อ. เชิดพงษ์ ดีเลิศไพบูลย์ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบความแม่นยำขั้นสูง (Center of Innovative Robot and Advanced Precision Systems : IRAPs) และคณาจารย์และนักศึกษา ทีมนักวิจัยจากศูนย์ IRAPs ร่วมส่งมอบ “หุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์ IRAPs SHaRE-aGIVeR (ไอ-ราฟ แชร์-อะ-กิฟ-เวอร์) หรือ “หุ่นยนต์แบ่งปัน” ให้แก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมี ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี รศ.นพ.ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคณะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาหุ่นยนต์ฝ่ายต่างๆ ร่วมในพิธีรับมอบ โดยหุ่นยนต์อัตโนมัตินี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (จำกัด) และกลุ่มบริษัทโปลิโฟม รวมทั้งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นผู้ร่วมทดสอบการทำงานของหุ่นยนต์ ทีมนักวิจัยจากศูนย์ IRAPs ได้ดำเนินการออกแบบ ประกอบ เขียนโปรแกรมควบคุม “หุ่นยนต์แบ่งปัน” ให้มีความสามารถในการสร้างแผนที่ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ นำส่งเวชภัณฑ์ อาหาร แฟ้มทะเบียนประวัติคนไข้ หรือเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดออกซิเจน หรือสามารถเปิดเพลง เปิดวีดีโอ สร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ป่วยได้ เพื่อช่วยในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI) รวมถึงผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล ถือเป็นการแบ่งเบาภารกิจ อำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย และมีระบบสื่อสารทางไกลเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยโดยไม่ต้องสัมผัสใกล้ชิด ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถทำงานได้สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการปรับตัวเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal อีกด้วย ในการนี้มีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีส่งมอบเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563
พัทธนันท์/ข่าว
วุฒิสิทธิ์/ภาพ