มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
พิธีเปิดงานนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Job Fair) ครั้งที่ 27
News Date07 กุมภาพันธ์ 2562
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) เป็นประธานพิธีเปิดงาน นัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Job Fair) ครั้งที่ 27 พร้อมด้วย นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน โดยมีกองกิจการนักศึกษา มจพ. ร่วมกับ บริษัท ดีเคทู พลัส จำกัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพี้นที่ 9 กรมการจัดหางาน ร่วมจัดงานในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานรวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จัก  ลักษณะงาน วิธีการรับสมัครงาน และนักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสกับสถานประกอบการโดยตรง และมีโอกาสในการเลือกบริษัทงานที่ตนเองชื่นชอบ รวมทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้หางานทำและความต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง และช่วยบรรเทาภาวะการว่างงานแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การรับสมัครงานจากสถานประกอบการ มากกว่า 100 แห่ง การแจกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน การจัดหางานพิเศษสำหรับนักศึกษา การบริการแนะแนวอาชีพและทดสอบความพร้อมทางอาชีพ มุมบรรยายเสวนา เทคนิคการสมัครงานและแนะนำสถานประกอบการ การสาธิตและการฝึกอาชีพอิสระ นิทรรศการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ตลาดนัดอาหารอร่อย นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของ มจพ. โดยการจัดงานในปีนี้ ได้รับความสนใจจากสถานประกอบการ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในงาน Job Fair เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรจากสถานประกอบการ และบุคลากรสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพี้นที่ 9 เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ในระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานอาคารอเนกประสงค์ มจพ. 
  พัทธนันท์/ข่าว 
  สมเกษ,อัมพร/ภาพ