มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ภาพข่าวคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทย์
News Date18 กันยายน 2563
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การฝึกทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง  จังหวัดปราจีนบุรี  โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 44 คน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 56 คน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 - 16.00  น. นอกจากนี้คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความพร้อมด้านอุปกรณ์ เครื่องมือการแปรรูป  เครื่องมือการวิเคราะห์คุณภาพ และศักยภาพของบุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตรในการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร โภชนาการ การจัดการ และนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือด้านการพัฒนาทางวิชาการระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตรและโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงต่อไป

ขวัญฤทัย ข่าว