มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาพบรรยากาศการแสดงมุทิตาจิต ในงาน“ด้วยรักและผูกพันแด่ผู้เกษียณ มจพ.” ประจำปี 2565
News Date23 กันยายน 2565
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “ด้วยรักและผูกพันแด่ผู้เกษียณ มจพ.” ประจำปี 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง กล่าวรายงานในฐานะประธานจัดงาน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติของบุคลากรเกษียณอายุ และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุการทำงานครบ 60 ปี เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมากด้วยประสบการณ์การทำงาน เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน นับได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดีที่บุคลากรได้อุทิศตน เสียสละต่อมหาวิทยาลัยตลอดมา นำมาซึ่งความสำเร็จ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์อเนกอนันต์แก่มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญจึงได้จัดงาน “ด้วยรักและผูกพันแด่ผู้เกษียณ มจพ.” มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณที่เข้าร่วมงาน มอบเงินให้ชมรมผู้เกษียณ จากกองทุนสวัสดิการฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ มจพ.  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. พานิช วุฒิพฤกษ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้แทนผู้เกษียณอายุ ในการกล่าวถึงความรู้สึกและความในใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น 44 ท่าน มีผู้เกษียณเข้าร่วมงาน 37 ท่าน ทั้งนี้การจัดงานเป็นไปตามการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคโควิด-19 การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จึงมีเฉพาะผู้เกษียณและคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 
พัทธนันท์/ข่าว
สมเกษ/ภาพ