มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. ร่วมกับ อว.เปิดอบรมหลักสูตร หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ รับสมัครจำนวน 30 คน ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
News Date22 มิถุนายน 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดอบรมหลักสูตร หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ
รับสมัคร จำนวน 30 คน โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้คัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา ที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรนี้กำหนด
อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นนักเรียน/นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ป.ตรี  ในสาขา อุตสาหกรรม/วิศวกรรม
ระยะเวลาของการอบรมในหลักสูตร ก.ค. – ก.ย. 2563
หลักสูตร หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ระบบอัตโนมัติควบคุมด้วยพีแอลซี (PLC) พื้นฐานของระบบควบคุมอัตโนมัติ ดิจิตอล ระบบเลขฐาน โครงสร้าง ชนิด และหลักการทำงานของพีแอลซี การเขียนโปรแกรมพีแอลซี ทฤษฎีระบบการสื่อสาร รูปแบบเครือข่าย Network เทคนิคและการใช้งานระดับตัวควบคุมด้วยกัน (Controller) เทคนิคและการใช้งานระดับข้อมูล (Information) IOT การเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้คำสั่งในงานระบบควบคุมอัตโนมัติ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์ ควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น การปรับตั้งเครื่องมือ (Tool) ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การเขียนโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม รูปแบบ Robot Teaching และ อัตโนมัติ  การทำโครงงานระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ลงทะเบียนได้ที่  https://futureskill-newcareer.in.th/course/4961/
นักเรียน/นักศึกษาที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผู้ประสานงานโครงการ
คุณวัชรินทร์ โพธิ์เงิน
เบอร์มือถือ 081-9113414
e-mail  watcharin.p@fte.kmutnb.ac.th
พัทธนันท์/ข่าว