มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2 โครงการรับตรงสอบข้อเขียน
News Date08 ธันวาคม 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565  TCAS รอบที่ 2  โครงการรับตรงสอบข้อเขียน  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2565 เปิดรับผู้ที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย - เยอรมัน ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี/ปริญญาตรี 5 ปี ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 - 3 ปี/ปริญญาตรีเทียบโอน 2 - 3 ปี  นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อ สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มจพ. ได้ที่ http://admission.kmutnb.ac.th/download
และสมัครออนไลน์ที่ www.admission.kmutnb.ac.th สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานรับสมัคร กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทร. 02-555-2000 ต่อ 1626–1628 หรือ Facebook : กลุ่มงานรับเข้าศึกษา มจพ.
พัทธนันท์/ข่าว
อัมพร/ภาพ