มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. จัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. “60 ปี มจพ. แห่งการสร้างสรรค์ ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม ”
News Date14 มกราคม 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานวันรวมน้ำใจ ครบรอบวันสถาปนา 60 ปี ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน ระหว่างศิษย์เก่ากับคณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากร เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ และสื่อมวลชน ในการเผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย พร้อมกับประกาศเกียรติคุณของคนดีศรีแผ่นดิน ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นและผลงานวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้มีคุณูปการแก่มหาวิทยาลัยด้านต่างๆ มหาวิทยาลัยร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และชมรมศิษย์เก่าในภูมิภาคต่างๆ กำหนดจัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. “60 ปี มจพ. แห่งการสร้างสรรค์ ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม” ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  
มหาวิทยาลัยขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุราชการ แขกผู้มีเกียรติ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และสื่อมวลชน ร่วมงานวันรวมน้ำใจ ชาว มจพ.ประจำปี 2562 "60 ปี มจพ. แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม" ในวันและเวลาดังกล่าว ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติ มจพ.
ผู้สนใจเข้าร่วมงาน ติดต่อซื้อบัตร (โต๊ะจีน) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1108, 1135 , กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1121, 1166, 2091 หรือที่ www.kmutnb.ac.th
พัทธนันท์/ข่าว