มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. จัดงานวันรวมน้ำใจเนื่องในวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย “63 ปี มจพ. ยืนหยัด นวัตกรรมพัฒนา สร้างคุณค่าสังคมไทย”
News Date11 กุมภาพันธ์ 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 63 ปี เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างศิษย์เก่ากับคณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากร เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการเผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย โดย มจพ. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. “63 ปี มจพ. ยืนหยัด นวัตกรรมพัฒนา สร้างคุณค่าสังคมไทย” ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  โดยสามารถเข้าร่วมงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2565 ในรูปแบบ ONLINE ได้ที่ https://together.kmutnb.ac.th/
ติดตามถ่ายทอดสดกิจกรรมได้ที่ 
  • พิธีทำบุญตักบาตร เวลา 08.00 น.  https://youtu.be/Y69Vl8N_tz0
  • พิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์และพิธีรับมอบรถยนต์ เวลา 09.30 น. https://youtu.be/aNokxf_ZslY


กำหนดการงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2565  ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
ภาคเช้า พิธีทำบุญ ณ ลานอาคารอเนกประสงค์
เวลา 07.15 น. *  ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ห้องรับรองอาคารนวมินทรราชินี
เวลา 08.00 น. *  ลงทะเบียนผ่าน QR Code
เวลา 08.30 น. *  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
*  เสร็จพิธี (รับอาหารว่างและเครื่องดื่ม (Snack Box) ณ ลานอาคารนวมินทรราชินี)
ภาคสาย
เวลา 09.30 น.
พิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ : ศาสตราจารย์ ดร. บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl Stützle
ณ ลานทวาปูชนียาจารย์ หน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
  *  ลงทะเบียนผ่าน QR Code
  *  แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ ลานทวาปูชนียาจารย์ 
  *  พิธีส่งมอบรถยนต์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ ศาสตราจารย์ ดร.บุญญศักดิ์  ใจจงกิจ โดยครอบครัวใจจงกิจ
เวลา 10.00 น. *  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  มกระธัช
   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ  กล่าวรายงาน  
  *  ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี กล่าวระลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ :
   (ศาสตราจารย์ ดร. บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl Stützle)
  *  ผู้ร่วมงานยืนแสดงความเคารพและรำลึกถึงอาจารยคุณของทั้งสองท่าน 
  *  นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี อดีตอธิการบดี และครอบครัวใจจงกิจ
    วางพวงมาลารำลึกถึงอาจารยคุณ
  *  ผู้แทนคณะผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน วางดอกไม้รำลึกถึงอาจารยคุณ ตามลำดับ
  *  เสร็จพิธี
 
 หมายเหตุ  : กำหนดการอาจเปลี่ยนเปลงได้ตามความเหมาะสม
 :  การแต่งกาย : ชุดสุภาพ/สากลนิยม
 : รูปแบบการจัดงาน New normal ตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข
   ด้วยการรักษาระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยทุกท่าน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1121, 1166, 2091, 1175
พัทธนันท์/ข่าว
อัมพร/กราฟิก