มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. จัดเสวนาโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล จัดโดย กจ.
News Date25 กุมภาพันธ์ 2565
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ. วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานเปิดการเสวนาโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล จัดโดย กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Webex Meetings) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งร่วมสร้างค่านิยมและหาแนวทางป้องกันการทุจริตเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรโปร่งใส อีกทั้ง เพื่อเป็นการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการส่งเสริมพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำผิด ไม่เพิกเฉยหรืออดทนต่อการทุจริต เพื่อสร้างสังคมที่มีพฤติกรรม ร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ตามเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์สุจริตต่อไป ซึ่งวิทยากรในการเสวนาประกอบไปด้วย อาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป (วิทยากรตัวคูณ ปปช. ประจำ มจพ.)  นายนิติกร นิตยาชิต ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนางรุ่งทิพย์ ฮุนตระกูล ผู้อำนวยการกองกฏหมาย ดำเนินรายการโดย นางวรรณพร รุจิพงษ์กุล บุคลากรชำนาญการ โดยมีบุคลากรทั้งจากสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 311 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
วรรณพร/ข่าว
พัทธนันท์/Upload