มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. จับมือจัดกิจกรรม ร่วมใจพัฒนาคลองบางเขน
News Date11 กุมภาพันธ์ 2565
   ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ  รศ.ดร.ธีรวัช  บุณยโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์     นางจารุวรรณ  ศรีพงษ์พันธุ์กุล   ผู้อำนวยการกองกลาง นางแอนนา ประทุมรัตน์  ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และนางเสาวรส แสนสุข ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  ร่วมกิจกรรม “ร่วมใจพัฒนาคลองบางเขน” ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ วัดฝาง เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  กิจกรรมดังกล่าวเป็นการร่วมมือหลายหน่วยงานที่สืบเนื่องจาก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ 13 องค์กร ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ที่เน้นด้านกายภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ นำไปสู่สังคมที่ดี รวมถึงกิจกรรมที่เชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีจากทุกภาคส่วนกับชุมชนให้มีความเข้มแข็งสืบไป  จัดโดย สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์คลองบางเขน สำนักงานเขตบางซื่อ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เทศบาลนครนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  วัดฝาง โรงเรียนวัดฝาง ชุมชนวัดทางหลวง และชุมชนใต้ทางด่วน
 
ขวัญฤทัย ข่าว /สมเกษ ถ่ายภาพ