มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. ติดอันดับมหาวิทยาลัยไทยและมหาวิทยาลัยชั้นนำโลก จาก THE Rankings 2021
News Date21 กันยายน 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ติดอันดับมหาวิทยาลัยไทยและติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลก ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมของโลกโดย Times Higher Education World University Rankings 2021  สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังของประเทศอังกฤษ ได้จัดให้มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย มจพ. เป็นอันดับที่ 5 ร่วมของไทย (คิดเป็นอันดับที่ 13 ของไทยจากผลคะแนนรวม) จากทั้งหมด 17 มหาวิทยาลัยไทยและจัดอยู่ในอันดับที่ 1001+ ของโลก จากมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 1500 มหาวิทยาลัย มาจาก 93 ประเทศทั่วโลก โดยการจัดอันดับใช้เกณฑ์การพิจารณาจากตัวชี้วัด 5 ด้าน คือ การเรียนการสอน (Teaching) ร้อยละ 30, การวิจัย (Research) ร้อยละ 30, การอ้างอิงงานวิจัย (Citations) ร้อยละ 30, รายได้ทางอุตสาหกรรม (Industry Income) ร้อยละ 2.5 และความเป็นนานาชาติ (International Outlook) ร้อยละ 7.5 โดยเมื่อนำผลคะแนนมาดูตามรายตัวชี้วัด จะพบว่า มจพ. ได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นจากปีก่อน คืออันดับที่ 13 ของประเทศ โดยตัวชี้วัดที่ทำได้ดีและเด่นชัดที่สุดคือ ด้านการอ้างอิงงานวิจัย (Citations) ซึ่งจัดเป็นอันดับที่ 9 ของประเทศ สูงขึ้นจากปีก่อนที่เป็นอันดับที่ 15 บ่งบอกถึงการที่มหาวิทยาลัยมีการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอขอบคุณคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากร ที่ช่วยกันร่วมมือกันสร้างสรรค์งานวิจัยและเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ นับเป็นความภูมิใจของประชาคม มจพ. ต่อการมุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยต่อไปในอนาคต
ดูข้อมูลจัดอันดับได้ที่ เว็บไซต์ THE
พัทธนันท์/ข่าว
กาญจนา/ข้อมูล