มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. ประกาศเจตจำนง การทำผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ ใน มจพ. ต้องยึดมั่นหลักความถูกต้องทางวิชาการ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรม
News Date19 มกราคม 2566
ตามที่ปรากฎข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับนักวิชาการมีการซื้อขายงานวิจัยออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ต่างประเทศ เพื่อเป็นการตรวจสอบผลงานวิจัยในกรณีดังกล่าว นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับการทำผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการของคณาจารย์  ใน มจพ. ต้องยึดมั่นหลักความถูกต้องทางวิชาการ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมในการทำผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการอย่างเคร่งครัด หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่า มีการกระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณ  ในการทำผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจะดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อลงโทษทางวินัยอย่าง ร้ายแรงต่อไป