มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ.ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ฉบับที่ 2
News Date15 เมษายน 2563
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่อยู่ในสภาวะปกติ
อาศัยประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 2 มีรายละเอียดตามประกาศที่แนบมานี้ โดยให้ถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด
พัทธนันท์/ข่าว