มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. ประกาศ Do & Don’t แนวปฎิบัติที่ดีสำหรับบุคคลากรทุกระดับ
News Date12 ตุลาคม 2566
ศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำข้อมูล แนวปฏิบัติ ที่ดีของบุคลากร Do & Don’t ข้อควรทำและไม่ควรทำ เพื่อเผยแพร่ ส่งเสริมให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและยึดถือปฎิบัติ เผยแพร่ในรูปแบบ infographic  ที่อ่านเข้าใจง่าย ภาพสื่อความหมายชัดเจน  โดยให้แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรที่มีภาระงานสอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการ สำหรับบุคลากรทุกประเภท และทุกระดับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดังรายละเอียด
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม กองกลาง โทร. 1121 Facebook :Elic_kmutnb และที่ Website: elic.kmutnb.ac.th
 
ขวัยฤทัย ข่าว/ภาพ นันฐิกา