มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. ผนึกกำลัง 2 บริษัทญี่ปุ่น พร้อมร่วมฉลองความสัมพันธ์ 10 ปี กับ Kyushu Institute of Technology (Kyutech)
News Date08 ตุลาคม 2562
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ กุลธนปรีดา หัวหน้าโครงการดาวเทียมแนคแซท (KNACKSAT) ดร.พงศธร สายสุจริต ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี ด้านการจัดตั้งโครงการเทคโนปาร์ค ด้านดาวเทียมและอวกาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร โรจน์หิรัญสกุล หัวหน้าส่วนงานด้านหลักสูตรนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ร่วมฉลอง 10 ปี ความสัมพันธ์ระหว่าง มจพ. และ Kyushu Institute of Technology (Kyutech) โดยมีกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัย ใน 5 ด้าน คือ  1. หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ         2. ดาวเทียมและอวกาศ       3. กลศาสตร์ของไหล    4. วิศวกรรมโยธา
5. วิศวกรรมความเที่ยงตรง ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ฝึกงาน workshop เรียนต่อ ป.โท-ป.เอก และ double degree program โดยมีนักศึกษาของ มจพ. สนใจเข้าร่วมในโครงการนี้จากหลากหลายสาขา จากนั้นคณะผู้บริหารที่ร่วมเดินทางเข้าพบปะพูดคุย ร่วมศึกษาดูงาน โดยมหาวิทยาลัยผนึกกำลัง 2 บริษัทญี่ปุ่น เพื่อต่อยอดดาวเทียมโครงการ 2 พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมการทำงาน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ของบริษัท  1. Axelspace: Space witin your reach
บริษัท Start up ที่เกิดจากนักศึกษาปริญญาเอก Dr.Yuya Nakamura (President and CEO of Axelspace) พร้อมเพื่อนอีก 3 คนจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยโตเกียว จัดตั้งบริษัทเพื่อการประกอบดาวเทียมขนาดเล็ก ตั้งแต่ ปี 2008 และเป็นองค์กรแรกในประเทศญี่ปุ่นที่เป็นบริษัทเอกชนที่ทำการส่งดาวเทียมไปในอวกาศ โดยส่งมาแล้ว 5 ตัว เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากภาพถ่าย สัญญาณเรดาร์ และ อื่นๆ ดาวเทียมขนาดเล็ก หรือ cubesat ใช้เพื่องานถ่ายภาพพื้นโลก และได้รับการพัฒนาให้มีขนาดใหญ่เป็น Nanosat/microsat วัตถุประสงค์เพื่อการพยากรณ์อากาศหรือการถ่ายภาพด้วยเรดาร์
2. Space BD Bring dreams and commerce into Space
บริษัทเพื่อการปล่อยดาวเทียมสู่อวกาศ ได้รับการรับรองจาก Jaxa เพื่อการปล่อยดาวเทียมขนาดเล็กสู่สถานีอวกาศ ISS (International Space station) ขนาดไม่เกิน 50 kg และให้บริการสาธิตและทดสอบชิ้นส่วนดาวเทียมในบรรยากาศอวกาศ ทั้งการส่งสัญญาณ ขนาดดาวเทียม ทดสอบด้านความร้อน โดยคณะผู้บริหาร มจพ. เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ตามคำเชิญของสถาบันการศึกษาและบริษัทเอกชนต่างๆ ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 2-5 ตุลาคม 2562
พัทธนันท์/ข่าว
ผศ.ดร.ธนพร/ข้อมูล-ภาพ