มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. ร่วมกับ ม.Fachhochschule Dresden ประเทศเยอรมนี จัดโครงการ Cross-Cultural Business Management Special Online Workshop 2021
News Date16 พฤศจิกายน 2564
                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัย Fachhochschule Dresden ประเทศเยอรมนี จัดโครงการ Cross-Cultural Business Management Special Online Workshop 2021  หัวข้อการบรรยาย ได้แก่ “Reading between the line: People, Business, and Culture,” “Global Strategic Branding,” และ “Overview of the Southeast Asian region” โดยมีนักศึกษา มจพ. จำนวน 15 คน  นักศึกษา Fachhochschule Dresden จำนวน 15 คน ซึ่ง มจพ. ได้คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจากคณะต่างๆ  ใน 3 วิทยาเขตเข้าร่วมกิจกรรม วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทั้ง 2 มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และเพิ่มพูนความรู้ในด้านการจัดการธุรกิจข้ามวัฒนธรรม การตลาด และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ครั้งละ 3 – 4 ชั่วโมง ในครั้งสุดท้ายนักศึกษาแต่ละกลุ่มมีการนำเสนอผลงาน โดยมีวิทยากรประจำโครงการเป็นคณาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติ ได้แก่ ผศ.ดร.อัจฉรียา รอบกิจ, อาจารย์ณัฐธิดา พลซื่อ , Mr.James R.Haft และ Mr.Peter J.van Haren เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา
 
รุ่งนภา-ข่าว
ICC-ข้อมูล