มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ จังหวัดนนทบุรี
News Date28 ธันวาคม 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ จังหวัดนนทบุรี ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จ.นนทบุรี ถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ในโครงการเวทีถ่ายทอดความรู้ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด ผศ.ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จ.นนทบุรี และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมพร ศรีวัฒนพล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศุนย์นนทบุรี และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมจัดการบรรยายให้ความรู้ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะและโมเดลเศรษฐกิจ BCG แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พร้อมสาธิตการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรตามหลักโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรชาวสวนผลไม้มาก  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 

ขวัญฤทัย -ข่าว