มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บ. ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC)
News Date27 ตุลาคม 2564
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์  จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  กีรติวินทกร ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน (TGDE) และรองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) โดยมี คุณชูโชค ศิวะคุณากร กรรมการผู้จัดการบริษัท และคุณวีรกร สายเทพ ตำแหน่ง BIM Director ร่วมลงนามในรูปแบบออนไลน์ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน ในการพัฒนาการใช้ BIM และ Digital Construction ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา การพัฒนาบุคลากร การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การบริหารจัดการองค์ความรู้ และการบริหารจัดการอุตสาหกรรม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัท สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ในการพัฒนากำลังคนของประเทศตามแนวนโยบายด้านการศึกษาของประเทศ โดยมีกรอบมีระยะเวลาการดำเนินการ 3 ปี ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงในแต่ละโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ณ ห้องประชุม 215 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจพ.
พัทธนันท์/ข่าว
TGDE/ข้อมูล