มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บ.ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ภายใต้การกำกับของ บ.การบิน ไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาสายงานธุรกิจการบินให้แก่นักศึกษา
News Date26 พฤศจิกายน 2564
ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ เรืออากาศโท กัปตันอิทธิพล เจริญสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ภายใต้การกำกับของบริษัท การบิน ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย บริษัท บีทีพี อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท ดีจีไอ โปรดักชั่น จำกัด และบริษัท ยูเอวี ไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงประสบการณ์ทางสายงานธุรกิจการบินให้แก่นักศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ทางด้านการบิน และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จึงร่วมกันจัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรด้านธุรกิจการบิน เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลจะเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ โดยการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านการบิน การคมนาคมขนส่งทางอากาศ การบริการทางด้านอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดเสรีทางการบิน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจการบิน และต่อยอดโครงการกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ ในการดำเนินการ งานพัฒนาด้านวิชาการ งานฝึกอบรมและหลักสูตรอากาศยานไร้คนขับ งานด้านการให้บริการ ห้องปฏิบัติงาน และโรงงานในการฝึกปฏิบัติ งานด้านการวิจัยและพัฒนาออกแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งนวัตกรรมใหม่ๆ มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองฝ่าย โดยจัดการลงนามทั้งในระบบออนไลน์และสำนักงานใหญ่บริษัท การบิน ไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
พัทธนันท์/ข่าว
พิชญา/ข้อมูล