มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์
News Date06 กุมภาพันธ์ 2562
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรินทร์ รัตนะวิศ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และนายปริญญา คุ้มตระกูล ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ ร่วมลงนาม วัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ และผลิตบุคลากรทางด้านวิศวกรรมการแพทย์ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้อนนักศึกษาเข้าสู่หน่วยงานทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน สำหรับการดำเนินการภายหลังลงนามความร่วมมือนั้น มจพ.จะให้โควต้ากับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ที่ผลิตภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กรม สบส.และคณะกรรมการอาชีวศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการแพทย์ที่ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของ มจพ.จะได้รับทุนการศึกษา และโอกาสในการเข้าปฏิบัติงานจริงกับบริษัทชั้นนำด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ของประเทศ ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ ในการนี้มีคณะผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
พัทธนันท์/ข่าว
วิลัยพร/ข้อมูล
สิชล/ภาพ