มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท LIGHTHOUSE WORLDWIDE SOLUTIONS LTD. เพื่อความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านพัฒนาเทคโนโลยี
News Date07 สิงหาคม 2562
ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท LIGHTHOUSE WORLDWIDE SOLUTIONS LTD. วัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา โดยการสนับสนุนการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ทดสอบห้องสะอาด เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคลากรของบริษัทให้มีความรู้ความเข้าใจ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร รวมไปถึงทางด้านการแพทย์ ซึ่งบริษัท LIGHTHOUSE WORLDWIDE SOLUTIONS LTD. เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่อง Particle Counters อุปกรณ์แสดงค่าสภาพแวดล้อมและให้บริการสอบเทียบห้องสะอาด ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการนี้มี ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานบริการวิชาการและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์  ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมด้วย Mr.Thomas Saunders Sr. Vice President นางสาววลีรัตน์ จิรวัฒนาพงศ์ กรรมการผู้จัดการ และนายสุทธิพร ยวงนุ่น ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ ลงนามในครั้งนี้ โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสององค์กรร่วมในพิธีลงนามเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.
พัทธนันท์/ข่าว
สมเกษ,ภิรมณ์/ภาพ