มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สวทช. เพื่อพัฒนางานวิจัยสร้างนวัตกรรมและพัฒนาบัณฑิตคุณภาพสูง
News Date10 มกราคม 2563
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนาการสร้างนวัตกรรม และผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะมีการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกร่วมกันจำนวน 25 ทุนการศึกษาต่อปี ต่อเนื่องกัน 5 ปี เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของประเทศในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ ยานยนต์และการขนส่งสมัยใหม่ ระบบราง ดาวเทียม พลังงานทางเลือก ชิ้นส่วนอุปกรณ์ตลอดจนหุ่นยนต์เพื่อการแพทย์ และเทคโนโลยีดิจิตอล ตลอดการเทคโนโลยีด้านวัสดุและการผลิตและเทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ โดยการร่วมมือของภาคการศึกษา ภาควิจัย ตลอดจนเชื่อมโยงไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากนานาประเทศ และผู้ใช้ประโยขน์ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรมและสังคมของประเทศ นักศึกษาผู้ได้รับทุนจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้จากบุคคลากรทั้งสองหน่วยงานและหน่วยงานการศึกษาและวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัย RWTH Aachen ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเยอรมัน เป็นต้น โดยมีทั้งหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ Joint Degree ซึ่งนักศึกษาจะได้รับปริญญาร่วมจากสองสถาบัน ได้แก่หลักสูตรปริญญาโทนานาชิตด้านวิศวกรรมยานพาหนะและโครงสร้างพื้นฐานระบบราง (Railway Vehicles and Infrastructure Engineering) ซึ่งร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ สรินธร ไทย-เยอรมัน หรือ TGGS   และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งหลักสูตรนี้นอกจากมีลักษณะเด่นของการได้รับปริญญาร่วมสองสถาบันแล้วยังมีการเรียนการสอนร่วมกับ RWTH Aachen ซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรจะได้ไปเรียนรู้ที่ประเทศเยอรมันเป็นระยะเวลา 1 ปี และยังมีหลักสูตร Double Degree กับประเทศเยอรมัน ซึ่งนักศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้งสองมหาวิทยาลัยทั้งจาก มจพ. และมหาวิทยาลัย RWTH Aachen ได้แก่ หลักสูตรนานาชาติด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบซอฟต์แวร์ (Electrical and Software Systems Engineering) ซึ่งดำเนินการเรียนการสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ สรินธร ไทย-เยอรมัน หรือ TGGS และร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนาบัณฑิตวิจัยให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ถือเป็นความร่วมมือที่สำคัญทั้งในด้านการวิจัย พัฒนา การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ที่สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อรองรับการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ในการนี้มีคณะผู้บริหารและบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมป็นสักขีพยานในพิธีลงนามนี้เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563
พัทธนันท์/ข่าว
สมเกษ/ภาพ