มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 tcas 1
News Date14 ธันวาคม 2561
โควตาโรงเรียนเครือข่าย
  1. โควตาโรงเรียนเครือข่าย ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ปวส. (ผู้สมัคร
ต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่คณะกำหนดและสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาส่งรายชื่อให้คณะ)
          2. โควตาโรงเรียนเครือข่าย ระดับปริญญาตรี 4 ปี สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. (ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่คณะกำหนดและสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาส่งรายชื่อให้คณะ) ใบสมัครโควตาโรงเรียนเครือข่าย ระดับปริญญาตรี 4 ปี ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม และสาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า  ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม และสาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
โควตา Portfolio
          1. โควตา Portfolio ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ปวส.
2. โควตา Portfolio ระดับปริญญาตรี 4 ปี สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.
โควตาเรียนดี
1. โควตาเรียนดี ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ปวส.
2. โควตาเรียนดี ระดับปริญญาตรี 4 ปี สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.
          รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  26 ธันวาคม 2561
สอบสัมภาษณ์ 11 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 16 มกราคม 2562
          สอบถามรายละเอียดได้ที่งานวิชาการ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
โทร. 037-217300-9 ต่อ 7513, 7519 หรือเว็บไซต์ https://www.bas.kmutnb.ac.th

ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ