มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
News Date01 กันยายน 2564
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตปราจีนบุรี กับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ และถ่ายทอดสดผ่าน FITM Facebook page
      ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี พร้อมกับ
ผศ.ดร.กฤษฎากร บุดดาจันทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม, ผศ.ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ ผศ.ดร.รณินทร์ กิจกล้า รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ นางสาววนิดา เงินรูปงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือด้านการพัฒนากำลังแรงงานระหว่างภาคการศึกษากับการพัฒนาฝีมือได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานของจังหวัด ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนเพื่อรองรับต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ
ในอนาคตและรองรับประเทศไทย 4.0 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

สามารถชมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/FITM.KMUTNB/videos/875690433065073
 
 
ศศิกานต์/ข่าว
FITM Facebook page /ภาพ