มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. วิทยาเขตระยอง จัดการประชุมศึกษาความเหมาะสมแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะ เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC
News Date04 เมษายน 2565
ศ.ดร. ธานินทร์ ศิลป์จารุ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตระยอง พร้อมด้วย รศ.ดร. ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม และ รศ.ดร. สุนีย์ วรรธนโกมล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมในการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โดยได้รับเกียรติจาก คุณปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะไม่อันตรายอุตสาหกรรมของจังหวัดระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย โดยนำความเห็นดังกล่าวมาประกอบการจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการศึกษาความเหมาะสมแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะไม่อันตรายอุตสาหกรรมของจังหวัดระยองเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC หลังจากนั้นในเวลา 13.30 น. คุณปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมที่ไม่อันตรายเพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาความเหมาะสมแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะไม่อันตรายอุตสาหกรรมจังหวัดระยองเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC โดยมีคณะผู้บริหาร มจพ. คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม405 และ ห้องประชุม คณะบริหารธุรกิจ มจพ. วิทยาเขตระยอง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565
พัทธนันท์/ข่าว
วงกต/ข้อมูล-ภาพ