มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. ส่งมอบนวัตกรรมหุ่นยนต์ประดู่แดงฉายแสง UVC ให้แก่ บริษัท ดานิลี่ จำกัด
News Date20 ตุลาคม 2564
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ส่งมอบนวัตกรรมหุ่นยนต์ประดู่แดงฉายแสง UVC ให้แก่ บริษัท ดานิลี่ จำกัด โดยมี ดร.บุญนาค โมกข์มงคลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดานิลี่ จำกัด เป็นผู้รับมอบ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมในพิธี ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกัน เพื่อขยายความร่วมมือทางวิชาการให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ผ่านโครงการสหกิจศึกษา งานวิจัย และการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ร่วมกันระหว่างสององค์กร สำหรับนวัตกรรมหุ่นยนต์ประดู่แดงฉายแสง UVC ที่ส่งมอบให้กับบริษัทฯ ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก “กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและต้านภัย  โควิด มจพ.” เป็นผลงานวิจัยของ รศ.ดร. ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี ผศ.ดร.สถาพร วังฉาย และทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ฯ สามารถฆ่าเชื้อไวรัสชนิดต่าง ๆ รวมทั้งเชื้อโควิด-19 ด้วยรังสียูวีซี ควบคุมด้วยระบบสัญญาณคลื่นวิทยุ ใช้การบังคับด้วยรีโมทคอนโทรลที่ออกแบบระบบวงจรขึ้นเอง เป็นการฆ่าเชื้อที่อาศัยเทคนิค UVGI ฉายฆ่าเชื้อโรคที่ฟุ้ง/ลอยมากับอากาศและฉายฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวของวัสดุต่างๆ ระยะของการฉายใกล้ยิ่งมีความรับรังสีสูง ใช้เวลาน้อย ให้ปริมาณรังสีสูง เพียงพอกับการทำลาย เชื้อ COVID-19 ได้ ด้วยกลไกการใช้รังสียูวีฆ่าเชื้อโรคนั้นจะเกิดการยับยั้งการขยายพันธุ์ของเชื้อจุลินทรีย์ หรือทำให้ไวรัสไม่สามารถจำลองตนเองได้ สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งการบำรุงรักษาไม่ยุ่งยากและซับซ้อน เป็นนวัตกรรมตอบโจทย์และใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยทีมผู้วิจัยได้มีการสาธิตการใช้งานหุ่นยนต์ ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564
พัทธนันท์/ข่าว
วุฒิสิทธ์-สมเกษ/ภาพ